Zpracování osobních údajů

Odběratel bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentua Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného formuláře, spolu s označenímpříslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatelosobních údajů,  David Šindelář, IČ: 05468671,místem podnikání Čs. Mládeže 2700/6, 434 01 Most (dále jen„provozovatel“), jím vyplněné údaje do předmětného formuláře nainternetových stránkách (https://sindelardavid.cz), jakoži údaje následně zaevidované ve své interní databázi, tj. jméno, příjmení,telefon, e-mailová adresa, užil za účelem poskytování služeb odběrateliv rámci provozovatelovy podnikatelské činnosti a současně výlučněk plnění zákonných povinností provozovatele. Odběratel je oprávněn kdykolijím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo býtzapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: (info@sindelardavid.cz).Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojitidentifikační údaje jako je jméno a příjmení, telefon a email. Po odstraněníbudou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databázeprovozovatele, vyjma údajů uchovávaných za účelem plnění zákonných povinností.